onsdag 28. november 2007

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar
Från Nordiskt nätverk för översättningsteoris konstituerande möte i Nordenskiöldsalen i Geovetarhuset på Stockholms universitet fredagen den 16 november 2007.

Förmiddagen.
Dagen började med registrering, varefter Birgitta Englund Dimitrova (TÖI, SU) hälsade deltagarna välkomna och uttryckte sin förtjusning över att intresset för att bilda ett nordiskt nätverk för översättningsvetenskap var så stort. Ursäkter framfördes också från medtalanden Cecilia Alvstad (Universitetet i Oslo) som inte kunde närvara p.g.a. sjukdom.

Efter inledningen följde ett 1,5 timmar långt pass med informella diskussioner och nätverkande, då kaffe och smörgås serverades och då deltagarna även hade möjlighet att läsa de posters om den egna forskningen som en del deltagare hade satt upp.

Därpå inleddes första diskussionspasset, med Birgitta Englund Dimitrova som ordförande och Jan Pedersen (SU) som antecknare. Man diskuterade vilken avgränsning nätverket skulle ha, vilka funktioner det skulle fylla, vilka aktiviteter man skulle ha, hur finansieringen skulle gå till m.m. Man uppnådde konsensus om att nätverkets styrka var att man skulle kunna använda svenska, danska och norska (och isländska?) som arbetsspråk och inte tvingas att uttrycka sig på engelska eller andra större språk. Andra språk skulle dock tillåtas i nätverket. Nätverket ska vara nordiskt, snarare än skandinaviskt, för att inte utesluta Finland och för att underlätta ansökningar om finanisering. Vidare uppnåddes enighet om att nätverket skulle vara mycket brett och gemensamt för samtliga grenar av översättningsvetenskapen, dvs. inklusive tolkningsforskning m.m. Detta ska inte innebära något hinder för att mindre grupperingar av olika slag växer fram inom nätverkets paraplyorganisation. Nätverket ska verka för att profilera översättningsvetenskap som egen disciplin, utan att för den sakens skull bryta med de språkämnen som den lokalt är förknippad med. Man ska också verka för en större synlighet av disciplinen för att skapa ett större intresse bland t.ex. studenter för att öka rekryteringen till disciplinen.

Många konkreta förslag i syfte att främja profileringen, samarbetet och synligheten. för nordisk översättningsvetenskap kom in, enligt nedanstående lista:

• En mailinglista och en blogg för nätverket föreslogs. Dessa kunde bl.a. användas för att få feedback på kollegers alster i en informell peer review-process.
• Nätverket borde upprätta en egen hemsida där medlemmarna kunde lägga upp sin forskningsprofil. Hemsidan kunde ha en öppen och en lösenordskyddad del. Den senare delen kunde innehålla ett fullständigt adressregister över medlemmarna och en chat.
• En bibliografi över vetenskapliga texter av nordiska översättningsvetare kunde upprättas, alternativt att man samarbetade med modifikationer och utökningar av befintliga översättningsvetenskapliga bibliografier hos t.ex. St. Jerome eller John Benjamins.
• En konferens- eller symposieserie borde inrättas.
• Nätverket borde ansöka om finansiering hos t.ex. NordForsk.
• Man kunde samarbeta om forskarkurser och eventuellt även om kurser eller kursmaterial för grundutbildningen.
• Särskilt för tolkningsforskning föreslogs det att man kunde dela på resurser, som transkriberade intervjuer. Detta förslag ansågs som gott även för andra forskningsgrenar.
Vidare diskuterade man huruvida nätverket enbart skulle vara akademiskt eller även öppet för yrkesutövande tolkar och översättare. Däreftar avbröts diskussionen för lunch, under vilken deltagarna ombads fundera över namnfrågan.

--------------------------


Minnesantecknigar för det instiftande mötet av ett nordiskt nätverk för översättningsvetenskap 16 nov 2007.

Diskussionspass 2, Hur går vi vidare?


Nätverket instiftades med ett rungande, – Ja.
Namnfrågan diskuterades Flera förslag dryftades, bland andra:
Budde
Notra
Translanord
Translaskandik
TraNor
Beslut i namnfrågan sköts fram till efter paus.

Möjligheten att söka pengar hos Nord.forsk diskuterades. Ansökningstid i April.

En arbetsgrupp för att skriva ansökan bildades bestående av en representant från varje land:
Sandra Halverson No
Birgitta Englund Dimitrova Sv
Helle Dam Jensen Da
Outi Palopski Fi

I ansökan bör exakta ekonomiska uppgifter ges i budgeten, något som nord,forsk anser viktigt. Vidare prioriterar nord.forsk ansökningar som berör flera olika nordiska länder samt projekt med uttalad multidisciplinariet (tvärvetenskaplighet).

Åse Johnsen tog på sig att ordna en blogg på en extern textserver, där information kan samlas och där vi kan diskutera.

Vårt förhållningssätt till nya medlemmer diskuterades och vi beslutade att vi ska vara öppna och även kontakta andra översättningsforskare som känner till. De kan så anmäla sig hos Åse. Även skandinavister i t ex Polen, Ryssland och i Baltikum bör inkluderas. Det vikiga för närverket är ämnenena tolkning och översättning samt de nordiska språkens användning.

Former och plats för en eventuell konferens diskuterades. Mötet ansåg att 2-dagarskonferens med olika föredrag och workshops var bra format. Tematiska diskussioner kan föras på bloggen för att utkristallisera vilka teman som kommer att bli aktuella. Antalet personer på den kommande konferensen ansågs hållas relativt lågt för att sedan kunna växa mer. Platser för konferensen diskuterades.
Bergen (Sunniva Whittaker) och Århus (Birthe Mousten) utsågs till kandidater för den kommande konferensen. Och mötet ansåg att konferensen borde ge upphov till konferensvolym.

De pengar som kommer in till nätverket ska gå till att upprätthålla nätverket och inte till resor. Det blir trots allt förmodligen inte så mycket pengar.

Mötet diskuterade så namnfrågan igen. Två kandidater på namn kvarstod
Budde och TraNor. Mötet avstod från att bestämma namnets överrubrik men fastslog underrubriken: nordiskt nätverk för översättningsvetenskap.

Arrangörerna, Birgitta Englund Dimitrova och Elisabeth Tiselius tackades med en varm applåd. Tillfället förevigades på foto.

Mötet avslutades.

Vid pennan

Yvonne Lindqvist

Ingen kommentarer: