fredag 1. februar 2008

Referat

Nordiskt nätverk för översättningsvetenskap

Referat från möte med arbetsgruppen för ansökan till Nordforsk, om stöd för forskarnätverk.

Mötet ägde rum på Tolk- och översättarinstitutet, Stockholms universitet, fredagen den 25januari 2008, kl. 9.00-16.00. Närvarande: Sandra L. Halverson, Bergen, Birgitta EnglundDimitrova, Stockholm, Helle Dam Jensen, Århus, Outi Paloposki, Helsingfors.

Dagen ägnades åt att diskutera innehåll och budget för en ansökan till Nordforsk om stöd tillforskarnätverk samt om ledningsformer för nätverket. (All information om Nordforsksbidragsformer och villkor finns på: http://www.nordforsk.org/)


Nätverkets syften

• Konsolidera existerande (framstående??) forskningsmiljöer

• Bidra till att nya forskningsmiljöer/temagrupper bildas och kommer igång med verksamhet

• Bidra till kompetensutvecklingen inom området, dels genom att engagera
forskarstuderande i de olika aktiviteterna, dels genom att ge även seniorforskare från ursprungligen andra områden, t ex språkämnen eller litteraturvetenskap, tillgång till enforskningsmiljö inom översättningsvetenskap

• Ordna forskarkurs


• Etablera handledarpool


• Främja möjligheterna att diskutera översättningsvetenskapliga frågor på de nationella språken i Norden, inklusive främja utarbetande av terminologi inom området


• Främja aktiviteter som kan bidra till att större forskningsprojekt initieras


• Bidra till att profilera nordisk /skandinavisk översättningsvetenskap i internationella sammanhang


• Bidra till forskningens generaliserbarhet genom att fler forskare kan gå samman och studera samma problem


Bakgrund


Gruppen konstaterade att området översättningsvetenskap (inkluderande både översättning och tolkning) har lång tradition i Norden, även med flera viktiga konferenser, t ex serien Scandinavian Symposium on Translation Theory under 1980-talet och början av 1990-talet. Området är dock starkt fragmenterat, genom att forskarna är utspridda på många institutioner, ofta även inom andra ämnen. Det finns bara ett fåtal institutioner som är specialiserade på översättningsvetenskap. Många av forskarna tenderar att ha fler kontakter med internationella kolleger utanför Norden än inom Norden.


Det är viktigt att utarbeta och harmonisera den översättningsvetenskapliga terminologin i de nordiska språken, för tillämpning i forskarnas vetenskapliga utbyte och i utbildning av tolkar och översättare. En sådan harmonisering underlättar också en mer populärvetenskaplig diskurs inom området, vilket är av betydelse då tolkning och översättning är alltmer aktuella samhällsföreteelser i de nordiska länderna.

Aktiviteter

Arbetsgruppen föreslår följande huvudsakliga aktiviteter för Nätverket:

1. Stöd till forskar-/ temagrupper

Medlemmarna i nätverket uppmanas att försöka bilda temagrupper utifrån sina specialiserade intressen. Sådana temagrupper föreslås kunna få visst stöd för t ex resekostnader och hotell för att mötas och diskutera. Temagrupperna kan också tänkas vilja ordna specialiserade symposier inom sina respektive områden, och kan då få visst bidrag till kostnaderna för sådana arrangemang. Temagrupperna kan också utgöra projektgrupper för ansökan om externa forskningsmedel.

2. Epostlista

Denna aktivitet finns redan, i och med epostlistan budde.


3. Blogg

Denna aktivitet finns redan, på http://nordisktranslation.blogspot.com/

4. Hemsida

Nätverket lägger upp en hemsida, förslagsvis enklast vid det universitet där nätverkets ledare finns.


5. Årlig konferens

Nätverket planerar en årlig konferens. Vid novembermötet i Stockholm bestämdes konferensen preliminärt till november 2008, men arbetsgruppen tycker att det är rimligare att lägga den något senare. Vi föreslår någon tid vid månadsskiftet januari/februari 2009 för den första konferensen. Platsen blir Århus. Som ”plenarföredrag” föreslår vi en panel eller liknande som försöker göra en historisk återblick på den översättningsvetenskapliga situationen i de nordiska länderna. Konferenserna år 2010 och 2011 föreslås förläggas till ungefär samma tid på året.

6. Forskarkurs år 3.


För år 3 planeras en kurs främst för forskarstuderande. För själva kursen söks särskilda Nordforskpengar senare; medel är reserverade i budget för kostnader i samband med den ansökan.

7. Resestipendier till forskarstuderande för att delta i nätverkets aktiviteter.


För att göra det möjligt för forskarstuderande att vara med på de aktiviteter i nätverket som innebär resor, föreslår vi ett antal resestipendier per år.


8. Ledningsgrupp

Nätverket ska ledas av en ledningsgrupp med en representant från varje nordiskt land. Hur ledningsgruppen väljs, se nedan. Ledningsgruppens uppgifter är att bestämma om fördelning av medel efter ansökan (resestipendier, medel till forskargrupper och till deras symposier), att vara ansvarig för hemsida etc, att vara ansvarig för återrapportering till Nordforsk.


Preliminär budget (i norska kronor)


Konkret förfarande


1. Fastställande av det medlemstal som ska ligga till grund för ansökan och uppgifterna där

Som medlemmar i nätverket anses de vara som är anmälda till epostlistan budde den 10 februari 2008. Alla medlemmar uppmanas att aktivt rekrytera nya medlemmar fram till den 10 februari. Observera att nätverket gärna vill rekrytera kolleger från Island och att också svensk-/dansk-/norskspråkiga forskare från de baltiska länderna och nordvästra Ryssland är välkomna (och intressanta som medlemmar när det gäller att söka medel från Nordforsk).

2. Val av ledningsgrupp till forskarnätverket

Varje land, Danmark, Finland, Norge och Sverige, ska ha en representant i ledningsgruppen för nätverket. Dessa väljs med följande procedur: Alla som vill delta i valet ska anmäla detta senast den 10 februari till den medlem i arbetsgrupp som representerar deras land. De listor som arbetsgruppen då får in kontrolleras mot epostlistan (budde) och alla som står där anses röstberättigade. Varje medlem i arbetsgruppen skickar ett meddelande till de röstberättigade medlemmarna i det egna landet, och uppmanar dem att nominera kandidater till ledningsgruppen. Nomineringstiden löper fram till och med den 15 februari. Det är möjligt att nominera sig själv. Nominerad kandidat måste vara tillfrågad och måste vara medveten om att ev. bevillning från Nordforsk inte kan användas för arbetstid, endast för vissa direkta kostnader. Medlemmarna får därefter meddelande om vilka som är nominerade, samt röstar per epost. Röstningen ska vara avslutad senast den 22 februari 2008.

3. Val av kortnamn till nätverket

Nätverket ska ha ett ”kortnamn” förutom det längre officiella Nordiskt nätverk för översättningsvetenskap. Vid nätverksmötet i Stockholm den 16 november 2007 kvarstod två kandidater: Budde och TraNor. Medlemmarna uppmanas att rösta för något av dessa namn samtidigt som de röstar för sitt lands medlem i ledningsgruppen, alltså senast den 22 februari 2008.

4. Val av ledare

Arbetsgruppen meddelar snarast efter den 22 februari resultatet av omröstningen till alla medlemmar. Den valda ledningsgruppen utser inom sig ledare för nätverket och därmed juridiskt/ekonomiskt ansvarig för ansökan till Nordforsk. Arbetsgruppen fortsätter att arbetamed ansökan, i samarbete med ledningsgruppen.


5 Bildande av forskar-/temagrupper

Arbetsgruppen uppmanar intresserade medlemmar att snarast försöka bilda forskar- /temagrupper, så att information om några sådana grupper kan finnas med redan i ansökan.

Teman för sådana grupper kan vara t ex

• etablering av gemensamma korpusar,

• arbete med översättningsvetenskaplig terminologi på de nordiska språken,

• översättningsstrategier i de nordiska länderna med syfte att identifiera olika språkpolitiska frågor, individuella stilar, etc.


Sådana grupper kan om de vill i ansökan presentera sig på 1 sida, med gruppmedlemmarnas namn och andra uppgifter, och 0,5 sida beskrivning av gruppens tänkta område och aktivitet, alternativt skriva en kortare presentation som kan infogas direkt i ansökningstexten. Grupper som finns specificerade i ansökan kan förmodligen räkna med att redan under perioden oktober-december 2008 få bidrag från nätverket för vissa kostnader för att mötas, t ex för att diskutera sin verksamhet och för att planera någon form av gemensamt inslag under konferensen i Århus januari/februari 2009.

Kommunikation med medlemmarna inför ansökan


Detta referat läggs ut på bloggen och skickas till alla på budde-listan. Arbetsgruppen hoppas på många synpunkter och idéer till ansökan från nätverkets medlemmar! Alla synpunkter på ansökan, innehåll, aktiviteter, budget etc, läggs in på/skickas till bloggen (adress se ovan) senast den 1 mars 2008. Texter från tema-/forskargrupper (enligt ovan) måste komma in till arbetsgruppen senast den 8 mars 2008.


Arbetsuppgifter i samband med ansökan

Medlemmarna i ledningsgruppen samlar in de uppgifter som krävs för ansökan beträffande antal medlemmar i respektive land och antal forskarstuderande.

Medlemmarna i arbetsgruppen skriver kort den bakgrundstext som krävs om forskning och forskarutbildning i respektive land och skickar till Sandra.

Helle gör utkast till budget.

Sandra skriver texten till ansökan.

Birgitta ser till att alla uppgifter förs in i ansökningsblanketten, med Outi som backup.

Ansökan sänds som epost med attachment, och ansökningstiden går ut den 4 april kl. 16. Målet är dock att sända ansökan senast veckan före detta.

Ingen kommentarer: